O nás

Eurea je nezávislým združením občanov, ktorá poskytuje komplexné služby pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných verejných zdrojov. Členovia o.z. Eurea sa svojou činnosťou snažia podporovať rozvoj Slovenska na miestnej a regionálnej úrovni. Zameriavame sa na niekoľko oblastí:

Budovanie a rozvoj regiónu Bratislava – Viedeň – Gyor

Združenie podporuje aktivity, ktoré rozšíria a zintenzívnia spoluprácu na úrovni občanov, štátnej správy, samosprávy, malých podnikov ako aj tretieho sektora v regióne Bratislava – Viedeň – Gyor. Zúčastňuje sa na budovaní sietí spolupráce a zdieľania kontaktov, podporuje výmenu poznatkov, smerujúcu k rozvoju demokracie, pluralizmu a vzdelanosti. Organizuje a podieľa sa na stretnutiach, seminároch, workshopoch, kurzoch a školeniach, ako aj na príprave analýz a štúdií, ktoré vedú k napĺňaniu vyššie uvedených cieľov. Zvlášť podporuje rozvoj turizmu a propagáciu regiónu na Slovensku i v zahraničí.

Podpora prípravy a implementácie projektov

Eurea asistuje samosprávam, združeniam, malým a stredným podnikateľom pri príprave a implementácii projektov, ktorých cieľom je zlepšenie lokálnej alebo globálnej situácie v oblasti demokracie, životného prostredia, malého a stredného podnikania, turizmu, vzdelanosti a vedy alebo v inej všeobecno-prospešnej oblasti. V rámci podpory združenie poskytuje školenia, individuálne poradenstvo a podporu pri príprave a implementácii projektov.

Rozvoj vzdelávania a vedy

Eurea podporuje rozvoj moderných trendov v sekundárnom a terciárnom vzdelávaní. Členovia a spolupracovníci združenia poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti formou prednášok, tréningov, školení, ako aj publikačnou činnosťou, a to pre študentov VŠ, mladých vedeckých pracovníkov a podporný personál pracujúci v oblasti vedy a výskumu.

Enviromentálne aktivity

Eurea je ekologickou organizáciu, ktorá podniká aktivity prispievajúce k zlepšovaniu životného prostredia. Eurea pripravuje a realizuje projekty, ako aj asistuje pri príprave a realizácii projektov, ktorých cieľom je vytváranie kvalitnejšieho životného prostredia a riešenie problémov, ktoré životné prostredie zaťažujú. Eurea podporuje aktivity iných jednotlivcov, organizácií a združení smerujúce k podobným cieľom.

Rozvoj občianskej spoločnosti a podpora transparentnosti

Eurea svojou činnosťou podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a vyvíja aktivity so zámerom prispieť k sprehľadňovaniu využívania verejných zdrojov. Monitoruje vyhlasované výzvy na podávanie projektov, výzvy na podávanie žiadostí pre poskytnutie dotácie a vyhlásené verejné obstarávania. Zistené nedostatky, nezákonné konania a podozrenia z korupčného alebo klientelistického správania zverejňuje.

Copyright 2012 POHA