O nás

Kto sme

Občianske združenie EUREA je nezávislým združením, ktoré sa zaoberá aktivitami vo viacerých oblastiach.

Od svojho vzniku sa snaží podporovať informovanosť o Európskej únii a jej rozvojových programov. Združenie organizuje vzdelávacie prednášky a stretnutia, školenia, semináre zamerané na otázky financovania rozvojových projektov prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém. Zároveň pomáhame pri riešení konkrétnych individuálnych problémov súvisiacich s projektovým manažmentom. EUREA je ekologickou organizáciou, nakoľko sa zameriava aj na ekologicky orientované projekty.

V zmysle svojich stanov podporuje EUREA aj rozvoj vedy a vzdelanosti. Pomáha pri príprave a implementácii vedeckých a vzdelávacích projektov. Organizuje semináre, školenia a konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, na ktorých im pomáha získavať znalosti a prax potrebnú pre úspešné riadenie projektov.

Od roku 2005 sa EUREA, vzhľadom na postupnú zmenu spoločenských pomerov, výraznejšie venuje monitoringu hospodárenia s verejnými zdrojmi. Sústreďujeme sa hlavne na sledovanie mechanizmov prideľovania európskych projektov a kontroly ich následného čerpania, ak aj vykazovania výstupov projektov. Monitorujeme verejné obstarávania prijímateľov európskych fondov, s hlavným zameraním na podprahové zákazky. V týchto oblastiach poskytujeme aj poradenstvo a podporu iným mimovládnym organizáciám.

Venujeme sa tiež presadzovaniu transparentnosti tým, že v spoločensky zaujímavých prípadoch získavame informácie s využitím zákona o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon). V prípadoch, ak informácie neboli poskytnuté, pravidelne využívame právnu cestu na ich získanie.

Združenie EUREA bolo založené v roku 2003 a zakladajúcimi členmi boli:

  • Mgr. Gabriela Gregušová, PhD.
  • RNDr. Martin Plesch, PhD.
  • Ing. Matúš Straka, PhD.

V súčasnosti sú členmi Správnej rady občianskeho združenia

  • Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
  • Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.
  • Mgr. Renáta Dornhoferová

Výročná správa za rok 2009.

Copyright 2012 POHA