Regionálny rozvoj

Občianske združenie EUREA ponúka asistenciu pri vypracovaní projektov a žiadostí o grant zo štrukturálnych fondov EÚ, z fondov krajín EHP, ako aj z rôznych slovenských verejných a súkromných zdrojov. Ponúkame tiež možnosť prevziať kompletnú administráciu projektu alebo časti týkajúcej sa obdržaného grantu (priebežné a záverečné správy, výberové konania na dodávky, kontrola správnosti účtovania a podobne).

Reagujeme na konkrétne požiadavky klientov, ako napríklad:

 • realizácia výskumných a vzdelávacích projektov
 • projekty kultúrnej spolupráce
 • rozvoj dopravnej a občianskej infraštruktúry
 • rozvoj cestovného ruchu
 • zamestnanosť, rozvoj podnikateľských aktivít
 • realizácia výskumných a vzdelávacích projektov
 • ochrana životného prostredia

Klientom:

 • zabezpečujeme poradenstvo, kde a ako je možné získať financie pre uskutočnenie ich projektov
 • vypracujeme projekt v rámci vybranej grantovej schémy vyhlásenej slovenskými orgánmi alebo Európskou úniou
 • zabezpečíme administráciu projektu: manažment projektu, prípravu priebežných správ, záverečnej správy, komunikáciu so zodpovednými orgánmi, účtovníctvo
 • ponúkame pomoc pri administrácii a vedení účtovníctva pri grantových projektoch pre neziskové organizácie
 • ponúkame poradenstvo a sprostredkovanie právnej pomoci pri problémoch v súvislosti s čerpaním fondov, oneskorených platbách, šikanóznych výkonoch kontroly a podobne.

V zmysle našich zásad nijakým spôsobom neovplyvňujeme výberový proces projektov. Ponúkame však podporu a poradenstvo v prípadoch, ak bol projekt z hodnotenia vylúčený v rozpore s pravidlami výzvy, alebo bol počas hodnotenia inak diskriminovaný.

Od svojho vzniku v roku 2003 sme vypracovali úspešné projekty financované z viacerých zdrojov, napr.:

Phare a Štrukturálne fondy

 • Partneri v zjednotenej Európe; spolupráca obcí a malých podnikateľov v slovensko-rakúskom pohraničí
 • Stredisko európskych projektov
 • Riešenie nelegálnych skládok odpadu v Podunajsku
 • Cyklistický chodník Hamuliakovo – Senec
 • Slovensko – rakúske kultúrne dni v Podunajsku
 • Rozvoj obcí Podunajska
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Boldog
 • Rekonštrukcia ZŠ a integrácia s MŠ v obci Domaňovce
 • Výstavba spoločenského domu v obci Hrubý Šúr a úprava jeho okolia
 • Bakalársky program „Európske štúdiá“ vyučovaný v angličtine a francúzštine
 • Magisterský program „Európske štúdiá“ vyučovaný v angličtine a francúzštine
 • Turnaj mladých fyzikov

International Visegrad Fund (IVF)

 • Folklore and Brass band Parade Igram (small grants)
 • Values joining us – Walk over the Frontier Zone of the Countries of Visegrad Four (standard grants)
 • Our Culture and Friendship (standard grants)
 • Maintenance of folk and artistic traditions in the region of Podunajsko – folklore, brass band and woodcraft (small grants)

EEA Grants

 • Podporné centrum regionálneho rozvoja
 • Monitoring verejného obstarávania

Iné

 • Turnaj mladých fyzikov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
 • Soft skills pre mladých vedcov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
 • Training for First-time University Teachers (SAIA)
 • Training Centre for First-time University Teachers (CEI – Stredoeurópska iniciatíva)
 • Mladé ženy vo vede. Zvýšením schopností a sebavedomia k ich úspechom v akadémii (Slovensko- český ženský fond)
 • Soft-skills pre doktorandov a mladých vedcov (Nadácia VÚB)
 • Rodíme, teda sme (Nadácia Tatra Banka)
 • Slovensko a Čína: Problémy a výzvy vzťahov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
 • Reintegrácia vedeckého pracovníka zo zahraničia (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
Copyright 2012 POHA