Naše projekty

Otvorením hranice medzi Rakúskom a Slovenskom po vstupe SR do EÚ sa otvorili nové možnosti na spoluprácu obcí a regionálnych združení na oboch stranách hranice. Obce v regióne Podunajsko prejavujú záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach, od kultúrnych, spoločenských a športových akcií cez podporu lokálnej demokracie až po hospodársku spoluprácu. Starostovia obcí sú však nadmieru zatažení riešením základných problémov fungovania obce (školstvo, doprava, odpadové hospodárstvo atd.), vítajú preto vznik sietí spolupráce, pomocou ktorých budú identifikované potreby regiónu a najlepšie možnosti spolupráce.Projekt je pokračovaním projektu v rámci schémy PHARE, ktorý EUREA realizovala v minulom období a týkal sa rozvoja spolupráce malých obcí v regióne so zameraním na životné prostredie.

Základom aktivít nového projektu je individuálne poradenstvo pre starostov obcí regiónu a predstaviteľov regionálnych združení, ktoré bude zahŕňať všetky aspekty cezhraničnej spolupráce, prípravy a realizácie cezhraničných projektov. Budú tiež zorganizované semináre a workshopy za účasti hostí z Rakúska, kde budú prezentované ponuky na možnú spoluprácu a návrhy projektov.

Aktivity projektu možno tiež charakterizovať ako ďalší rozvoj organizačných štruktúr – podpora rozvoja siete spolupráce a kontaktov, ktoré rozvíja žiadateľ a partner, za účasti obcí regiónu, koordinácia a organizácia cezhraničných projektov (ťažisko samotného projektu), motivácia a podpora pri príprave a realizácii cezhraničných projektov rôznych zameraní pomocou individuálneho poradenstva a asistencie, styk s verejnosťou a informačný manažment – popularizácia projektu a výsledkov na regionálnej úrovni (pomocou partnera Podunajsko a zúčastnených obcí) a tiež na globálnej úrovni prostredníctvom www stránky spoločnosti EUREA, ako aj činnosti na zvýšenie kompetencií inštitúcií v regionálnom a spoločensko-kultúrnom rozvoji – podpora a zvýšenie skúseností zvlášť pre partnera (regionálne združenie Podunajsko), ale aj pre žiadateľa, rakúskeho partnera a starostov zúčastnených na projekte.

Projekt prebiehal v období od augusta 2005 do marca 2007.

Základné informácie o projekte

V rámci projektu vzniklo na území Bratislavy školiace a tréningové stredisko pre starostov obcí, mimovládne organizácie a združenia a pre malých a stredných podnikateľov z priľahlého regiónu. Zorganizovali sa školenia, stretnutie, semináre. Poskytnuté bolo individuálne poradenstvo v súvislosti s prípravou a implementáciou projektov cezhraničnej spolupráce s Rakúskou republikou, realizované hlavne, ale nie len prostredníctvom schémy Interreg.

Vznikla databáza a sieť kontaktov, ktorá umožní pre záujemcov efektívne vyhľadanie a kontaktovanie potenciálneho partnera v Rakúsku. Výsledkom projektu je tiež zvýšená schopnosť pripraviť a implemetnovať kvalitné projekty cezhraničnej spolupráce. Zväčšil sa tiež potenciálny okruh žiadateľov o najmenšie obce a organizácie, ktorým sme poskytli platformu na spoluprácu za účelom realizácie rozsiahlejších projektov.

Projekt prebiehal v období od októbra 2005 do septembra 2006.

Pre koho bol projekt určený?

  • Starostovia obcí a primátori miest, aparát obcí a miest
  • Zástupcovia regionálnych združení a mimovládnych organizácií v regióne
  • Malí podnikatelia v regióne, špeciálne so zameraním na cestovný ruch

Projekt prebehol s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, v schéme PHARE.

Základné informácie o projekte

Projekt riešil problém odstránenia nelegálnych skládok odpadu, ktoré často vznikajú za dedinami. Zaoberal sa predovšetkým zmenou správania sa ľudí, osvetou všetkých občanov, ktorí nadmerný a elektronický odpad odstraňujú nežiadúcim spôsobom. Osveta sa robila prostredníctvom miestneho rozhlasu, letákov a plagátov, web stránky a na školách pre deti. Za nevyhnutnosť sa označil alternatívny zber odpadu, aby občania mali spôsob ako sa bezplatne zbaviť tohoto odpadu. Potrebné bolo zriadiť miesta zberu a pravidelný odvoz veľkorozmerného odpadu. Takisto sa zorganizoval workshop zástupcov slovenských a rakúskych obcí. Počas neho sa predstavilo riešenie odpadov v Rakúsku v miestnom rozsahu. Realizácia projektu na slovenskej strane prebehla v regióne Podunajsko, na rakúskej strane sa akcie konali v Marcheggu a okolí.

Výsledky projektu

Projekt bežal od 4. júna 2005, výsledky sa očakávali predovšetkým v zmenšovaní nelegálnych skládok, množstve zozbieraného odpadu na zberných miestach, zvyšovaní povedomia občanov o ochrane životného prostredia, o vplyve ich správania sa na okolie ich obce. Donorom projektu bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a Spoločný fond malých projektov.

Základné informácie o projekte

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie v schéme Phare prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť zástupcov obcí v prihraničných oblastiach s Rakúskom.

Súčasné povstupové fondy EÚ (najma Phare a štrukturálne fondy) ponúkajú možnosti financovania pre obce, avšak tieto možnosti často nie sú využívané, najmä pre nedostatok informácií a možností pripraviť podkladové materiály a žiadosti. Naviac, časť pripravenej dokumentácie sa vracia späť k žiadateľovi z dôvodu nesprávne vyplnených alebo nekomplentých žiadostí, resp. charakter žiadosti nevyhovie zameraniu grantu.

V rámci projektu boli zástupcovia obcí informovaní o možnostiach financovania z fondov EÚ a rozpočtu SR, podmienkach a spôsoboch prípravy projektovej dokumentácie. Nedieľnou súčasťou informovania bola aj vzájomná výmena skúseností medzi partnermi a účastníkmi projektu. Dôležitým prvkom tohto projektu bol rakúsky partner MECCA Environmental Consulting, prostredníctvom ktorého sa účastníci dozvedeli ako prebieha financovanie z fondov EÚ na rakúskej strane a s akými problémami sa rakúska strana stretávala a ako ich riešila.

V rámci spolupráce a riešenia problémov bol projekt zamerianý najmä na rozvoj lokálnej demokracie a pálivé problémy obcí – napr. problém odpadových vôd (analýze a riešeniam tohto problému bola venovaná samostatná časť projektu). Druhou časťou projektu bolo rozšírenie spolupráce v ekonomickej oblasti medzi podnikateľmi na slovenskej a rakúskej strane, najmä organizáciou spoločných stretnutí a sprostredkovaním obchodných partnerov. Týmto sa vytvorila užšia podnikateľská spolupráca v regióne.

Pre koho bol projekt určený?

Projekt bol určený pre zástupcov obcí v prihraničnom regióne s Rakúskom (najma pre región Podunajska), teda pre miestne zastupiteľstvá (starostovia obcí a pod.) a zrkadlovo pre zástupcov obcí z rakúskej strany.

V druhej časti bol projekt určený pre malých a stredných podnikateľov z regiónu, na slovenskej ako aj rakúskej strane.

Na projekte sa podielali

  • EUREA, o.z. ako hlavný žiadateľ a organizátor
  • GIZ Marchfeld, Marchegg, Rakúsko
  • MECCA Environmental Consulting, Viedeň, Rakúsko
  • Regionálne združenie Podunajsko, ako partner v slovenskom regióne

Predmet a lokalita projektu

Predmetom projektu bolo vybudovanie turistických chodníkov a ich napojenie na cyklochodník Passau – Viedeň, vrátane obnovy starých značených chodníkov a s tým súvisiaca propagačná činnosť a značenie turistických trás a príslušná literatúra.

Lokalita: Bratislavský kraj, obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, mestská časť Bratislava – Vrakuňa a mesto Senec

Výsledky projektu

Získanie povolení pre budovanie trasy, príprava chodníka, označovacích a smerovacích tabúl, príprava propagácie chodníka.

Donor projektu

Ministerstvo hospodárstva SR

Copyright 2012 POHA