Hodnotiace hárky projektov

Zverejňovanie hodnotiacich hárkov žiadostí o grant podaných na implementačné agentúry umožňuje neúspešným žiadateľom odhalovať slabiny a chyby svojich projektov a tým zlepšovať ich šance do budúcnosti. Zároveň prispieva k zlepšovaniu celkovej kvality podávaných projektov a zabraňuje strate záujmu žiadateľov v prípadoch, keď sú im projekty opakovane zamietané bez jasného zdôvodnenia. V neposlednom rade poskytujú tieto hárky možnosť dôslednej kontroly dodržiavania pravidiel pri hodnotení projektov a odhaľovanie pokusov a ovplyvňovanie a zmeny hodnotenia.

Napriek týmto skutočnostiam nebýva vždy umožnené získať kópie hodnotenia ani samotným žiadateľom projektov. Ako veľmi pozitívny príklad v súčasnosti slúži Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré bez prieťahov zverejňuje na požiadanie kompletné informácie týkajúce sa hodnotenia projektov. Na druhej strane Úrad vlády SR zverejnil požadované údaje až na základe opravného prostriedku a oneskorene.

Vo všeobecnosti sa však dá konštatovať, že za posledné obdobie sa podstatne zvýšila informovanosť žiadateľov a ich prístup k dokumenotom. V roku 2004 napríklad bolo len získanie zoznamu žiadateľov o grant podmienené vyhraním dlhotrvajúceho súdneho sporu.

V záujme udržovania tohoto vývoja, ako aj vytvárania neustáleho tlaku na dodržiavanie procesov vyhodnocovania odporúčame všetkým žiadateľom, aby po skončení hodnotenia požiadali kontraktačný orgán o hodnotiace hárky.

Copyright 2012 POHA