Naše aktivity

V júli 2007 vyhlásila Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Obsahové zabezpečenie a vzdelávacia činnosť pri realizácii školení pre RO, SORO, PO a CKO počas nábehu ITMS II“. Na základe výzvy sme požiadali o súťažné podklady a predložili ponuku.Dňa 2.8.2007 sme boli požiadaní o vysvetlenie ponuky, pričom sme dostali lehotu na vysvetlenie menej ako 24 hodín. Napriek tomu, že sme v lehote vysvetlenie podali, len niekoľko hodín po jeho doručení, dňa 3.8.2007 bolo rozhodnuté o našom vylúčení zo súťaže. Ako v mnohých podobných prípadoch sa jednalo o situáciu, keď bol v súťaži okrem nás len jeden ďalší záujemca, s podstatne nevýhodnejšou cenou. Tento záujemca je pravdepodobne naviac personálne prepojený na sponzora fakulty.

Dňa 6.8.2007 sme požiadali verejného obstarávateľa o nápravu a o opätovné zaradenie do hodnotenia.

Dňa 13.8.2007 sme dostali od verejného obstarávateľa list s nasledovným znením:

Dnes sme Vám poslali oficiálnu odpoveď na Vašu žiadosť o nápravu, ktorú sme s patričným odôvodnením zamietli.

V žiadosti o nápravu a na Vašej web-stránke nás obviňujete z neštandardného postupu a z personálneho prepojenia vo väzbe na predmetné verejné obstarávanie. Zároveň uvádzate nepravdivé tvrdenie o podstatne nevýhodnejšej cene ďalšieho záujemcu (neverím, že si to neviete jednoducho spočítať). Keďže ide o závažné osočovanie, žiadame Vás o ospravedlnenie a okamžité stiahnutie nepravdivých tvrdení z Vašej web-stránky.

Tento mail prosím považujte za zmierlivý neformálny krok na odstránenie nedorozumení. V opačnom prípade budeme zvažovať právne kroky na ochranu dobrého mena Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Prírodovedeckej fakulty.

K vyššie uvedenému môžeme len skonštatovať, že v zmysle kritérií pre vyhodnocovanie by mala naša ponuka získať 79 bodov a konkurenčná ponuka 26 bodov. Takéto bodové rozdelenie považujeme za podstaný rozdiel a v zmysle kritérií obstarávateľa našu ponuku za podstatne výhodnejšiu.

Taktiež trváme na tom, že vyžadovanie vysvetlenia ponuky, ktoré nemá oporu v zákone o verejnom obstarávaní v lehote menšej ako 24 hodín je minimálne neštandardným postupom. Rovnako nám bude cťou diskutovať o personálnom prepojení spoločníka predkladateľa konkurenčnej ponuky so sponzorstvom aktivít obstarávateľa v prípadnom súdnom konaní.

Verejný obstarávateľ našu žiadosť o nápravu neakceptoval. Bola preto podaná námietka, ktorej Úrad pre verejné obstarávanie vyhovel a nariadil UPJŠ opätovné zaradenie o.z. EUREA do procesu verejného obstarávania. Napriek tomuto nariadeniu sa UPJŠ rozhodla zrušiť verejné obstarávanie a podľa vlastných slov zabezpečiť aktivity z vlastných kapacít.

Okresný súd v Košiciach rozhodol o tom, že postup UPJŠ bol nezákonný a nariadil uhradiť vzniknutú škodu.

Dňa 7.6.2007 zverejnila Slovenská národná knižnica so sídlom v Martine verejné obstarávanie Technická asistencia pri riadení a implementácii projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. Kritériá účasti na obstarávaní považujeme za diskriminačné a odporujúce zákonu o verejnom obstarávaní. Požadovaná prax organizácie (od roku 2001) nemá oporu v zákone, rovnako ako vyžadované skúsenosti s implementáciou zmlúv a vyžadovaná prax expertov.Voči súťažným podkladom bola podaná žiadosť o nápravu, ktorú verejný obstarávateľ neakceptoval. Bola preto podaná námietka, ktorej Úrad pre verejné obstarávanie vyhovel a súťaž nariadil zrušiť.

Dňa 31. mája 2007 zverejnila na svojich internetových stránkach Academia Istropolitana výzvu na podávanie ponúk do verejného obstarávania týkajúcu sa monitoringu ich Národných projektov ESF. Napriek skutočnosti, že sme ešte v ten deň podali žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, tieto sme dostali za zvláštnych okolností až 7. júna 2007. Už v tomto momente proces verejného obstrarávania porušil viacero zákonných ustanovení.Napriek tomu, že vo veci boli podané opravné prostriedky, Academia Istropolitana nepredĺžila lehotu na podávanie ponúk, dokonca ponuky otvorila v rozpore s údajmi uvádzanými v súťažných podkladoch. Napriek tomu, že ponuka druhého uchádzača presiahla finančný limit zákazky, nebola táto dosiaľ vylúčená.

Vzhľadom na to, že sa jednalo o podprahovú metódu verejného obstarávania, nie je možné namietať voči postupu na Úrade pre verejné obstarávanie. Navrhli sme však úradu preskúmanie postupu odborne spôsobilej osoby a v prípade potvrdenia jej protizákonnej činnosti bude nasledovať vyčiarknutie zo zoznamu odborne spôsobilých osôb. Požiadame (aj s ohľadom na paralelne prebiehajúce ďalšie obstarávanie) o výkon kontroly zo strany nadriadeného orgánu – Ministerstva školstva SR a zvážime možnosť podania trestného oznámenia pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu v zmysle §266 Trestného zákona (Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe).

Úrad pre verejné obstarávanie nemohol rozhodnúť o vylúčení odborne spôsobilej osoby z dôvodu nedostatočnej kompetencie vo veci kontroly subjektu. Vo svojom stanovisku však skonštatoval porušenie Zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 27.6.2007 bolo predmetné verejné obstarávanie zrušené. Napriek tomu, že ako dôvod zrušenia verejného obstarávania je podstatná zmena okolností oproti stavu, keď bolo obstarávanie vyhlásené, krátko po zrušení obstarávania bolo vyhlásené nové, s veľmi podobnými podmienkami. Mierne zmeny sa týkali len kritérií účasti a boli jednoznačne nastavené tak, aby sme ich nespĺňali. Ani v tomto verejnom obstarávaní nebola akceptovaná naša žiadosť o nápravu. Okrem toho obstarávateľ nedodržal zákonný termín na zaslanie záznamu z otvárania obálok.

Podobne ako v prvom prípade sa obstarávania zúčastnili len dve spoločnosti, napriek tvrdeniu obstarávateľa, že kritériá účasti umožňujú účasť minimálne 15 spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku. Celý doterajší postup obstarávateľa vzbudzuje preto silné podozrenie, že je vedený snahou o pridelenie zákazky spriatelenej spoločnosti bez ohľadu na ekonomickú výhodnosť a bez ohľadu na zákonné požiadavky.

V priebehu mája 2009 prepukla v médiách kauza týkajúca sa obstarávania dodávateľa na projekt, ktorý sme sa pokúšali monitorovať. Ukazuje sa, že nechuť prijať nezávislú monitorovaciu organizáciu môže byť spojená s predraženým a netransparentným obstarávaním na školiace činnosti, ktoré mal dodávať spolužiak ministra školstva SR. Osoba podozrivá z machinácií pri verejnom obstarávaní v našom prípade vystupuje aj v prípade mediálneho škandálu a pri obrane svojho postupu používa rovnaké metódy ako v predchádzajúcich prípadoch – ohováranie a zastrašovanie.

Vtedajšia riaditeľa Academie Istropolitana sa stala vo voľbách v roku 2012 líderkou kandidátky mediálne masívne podporovanej strany. Strana vo voľbách prepadla.

V odborných kruhoch, ale v poslednom období aj v širšej verejnosti rezonuje známy fakt, že Slovensko nie je schopné uspokojivo čerpať prostriedky z Európskych fondov. Podstatný podiel na týchto problémoch, zvlášť v rezorte školstva, má neschopnosť alebo neochota úradníkov spracovávať žiadosti o platbu v zmluvne dohodnutých termínoch. Problém narástol do takých rozmerov, že niektoré organizácie museli odstúpiť od implementácie projektov a ohrozuje ich to existenčne. Dokonca aj veľké inštitúcie ako Univerzita Komenského nie sú schopné uhrádzať svoje záväzky prameniace z projektov, a to dokonca ani mzdy z pracovnoprávneho pomeru. Týmto sa manažéri projektov z nie vlastnej viny vystavujú riziku trestného stíhania za nevyplatenie mzdy.V snahe naštartovať riešenie situácie o.z. Eurea vykonalo niekoľko krokov. V prvom rade požiadalo príslušný súd o vydanie platobného rozkazu, ktorým by nariadil Ministerstvu školstva SR uhradiť dlžné čiastky. Súd našej žiadosti vyhovel, ministerstvo sa však odvolalo a v súčasnosti čakáme na súdne pojednávanie.

Okrem toho sme sa snažili získať údaje o tom, aké je skutočné meškanie spracovania žiadostí o platbu na tomto ministerstve. Požiadali sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám o údaje o počte žiadostí po lehote na spracovanie, ktoré zatiaľ neboli spracované. Ministerstvo svojim rozhodnutím informácie odmietlo poskytnúť s tým, že také informácie nemá k dispozícii. De facto tým tvrdí, že nemá informácie o tom, ktoré organizácie si kedy podali žiadosti o platbu. Voči takémuto tvrdeniu sme podali rozklad, kde sme namietali, že informácie ministerstvo má k dispozícii, keď nijak inak tak v takej forme, že ku každému prijímateľovi eviduje podané žiadosti o platbu podľa knihy pošty.

Minister školstva a podpredseda vlády v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie. Vyslúžil si tým nomináciu o nepriateľa informácie roka 2007, kde sa umiestnil na čestnom treťom mieste.

Copyright 2012 POHA