Veda a vzdelávanie

Projekty podporujúce vedecké a vzdelávacie aktivity

EUREA sa výraznou časťou svojich aktivít venuje podpore vedy a vzdelávania. Poskytuje asistenciu pri príprave a realizácii projektov, ktoré sú zamerané na podporu vedcov a študentov, aplikáciu výsledkov výskumu v praxi, ale aj zlepšovanie podmienok na univerzitách a vedeckých pracoviskách. Eurea tiež organizuje školenia a semináre a jej členovia sa zúčastňujú na konferenciách ako prednášatelia a lektori.

V rámci svojej činnosti Eurea pripravila a realizovala / pomáhala realizovať v oblasti vedy a vzdelávania tieto projekty:

  • Centrum rozvoja doktorandov (podporený ASFEÚ, prebieha)
  • Turnaj Mladých Fyzikov (podporený APVV, prebieha)
  • Olympiáda mladých vedcov (podporený APVV, prebieha)
  • Turnaj Mladých Fyzikov (podporený ESF, ukončený 31.12.2007)
  • Turnaj Mladých Fyzikov (podporený Phare, ukončený 4.6.2006)
  • Turnaj Mladých Fyzikov (podporený APVV, ukončený 30.9.2010)
  • Manažment programov a projektov EÚ (podporený ESF, ukončený 13.3.2008)
  • Bakalársky program „Európske štúdiá“ vyučovaný v angličtine a francúzštine (žiadateľ: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, podporený ESF, ukončený 30.9.2008)
  • Magisterský program „Európske štúdiá“ vyučovaný v angličtine a francúzštine (doplnkový projekt k predchádzajúcemu)
  • Slovensko a Čína. Problémy a výzvy vzťahov (podporený APVV, ukončený 31.12.2008)

Pri viacerých z týchto projektoch sa Eurea alebo jej partnerské organizácie stretli s problémami pri preplácaní nákladov (ESF), resp. krajne nezákonnými postupmi pri kontrole (APVV). Tieto problémy boli riešené súdnou cestou, pričom Eurea zatiaľ definitívne neprehrala žiaden zo začatých sporov. Pri projekte Phare Okresný súd Bratislava v dvoch svojich rozsudkoch zaviazal Kontraktačný orgán uhradiť dlžnú čiastku, pričom Krajský súd v jednom prípade rozsudok potvrdil. v súvislosti s výpoveďou jednej z pracovníčok ministerstva bolo dokonca začaté trestné stíhanie vo veci krivej výpovede.

Copyright 2012 POHA