Vedecké a vzdelávacie projekty

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita č.3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

Opatrenie č.3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

Realizácia: marec 2006 – december 2007

Popis projektu

Projekt bol zameraný na podporu mladých talentovaných študentov stredných škôl so záujmom o fyziku. Pravidelným organizovaním súťaže Turnaj Mladých Fyzikov sa uskutočňovalo viacero cieľov. V prvom rade sa zvýšili vedomosti a zručnosti študentov, čo z dlhodobého hľadiska prispieva k znižovaniu nezamestnanosti, študenti sa učili pracovať s informačnými technológiami, pripravovali si vlastné prezentácie, učili sa prednášať a zapájať sa do odbornej diskusie. Prácou a plánovaním zväčša v päťčlennom tíme a sa postupne rozvíjali ich podnikateľské vedomosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ich budúcom povolaní. Pri medzinárodných stretnutiach mladých fyzikov sa všetky riešenia prezentovali v anglickom jazyku, čo nepochybne prispelo k rozvoju jazykových i komunikačných schopností študentov.

Projektu sa zúčastnilo 278 študentov stredných škôl z celého Slovenska, viacero odborných pedagógov a stredoškolských učiteľov, ktorí takto získali možnosť rozšírenia kontaktov a spolupráce medzi školami vo svojich regiónoch. Motiváciou a získavaním záujmu o vedu u študentov sa všeobecne podporil rozvoj vzdelanosti a zlepšila sa príprava špičkových študentov, nádejných vedcov a pedagógov, už pred nástupom na vysokú školu.

Aktuálne informácie o projekte môžete nájsť na oficiálnej stránke Turnaja Mladých Fyzikov.

Projekt bol implementovaný v partnerstve s Asociáciou doktorandov Slovenska.

Jeho predmetom bola realizácia troch prezenčných štvordňových školení, zameraných na výučbu a tréning tzv. „Soft skills“, schopností priamo nesúvisiacich s odbornými vedomosťami ale zvýšujúcich efektivitu a hodnotu práce.
Školenia boli určené pre cieľovú skupinu mladých vedeckých pracovníkov (doktorand alebo vedecký pracovník s titulom PhD. do dovŕšenia 35. roku veku).

Doba realizácie projektu: 27.10.2006 – 31.10.2007

Uskutočnené školenia:

 • 14.12.2006 – 17.12.2006 Budmerice
 • 13.6.2007 – 16.6.2007 Modrová
 • 9.10.2007 – 12.10.2007 Budmerice

V rámci školení sa uskutočňovali prednášky na nasledovné témy:

 • Systém podpory vedy a vzdelávania na úrovni EÚ
 • Systém podpory vedy a vzdelávania na úrovni Slovenska
 • Podporné schémy súkromného sektora, nadácií a mimovládnych združení na Slovensku
 • Základné atribúty dobrého projektu a kvalitnej žiadosti o grant
 • Príprava rozpočtov
 • Písanie životopisov a sprievodných listov
 • Príprava SWOT analýz
 • Zmluvy o poskytnutí grantov
 • Právne aspekty manažmentu projektov
 • Projektová angličtina
 • Ako dobre prezentovať
 • Spolupráca s riadiacim orgánom a s partnermi
 • Príprava priebežných a záverečných správ projektov
 • Finančný manažment projektov
 • Špecifické dobré príklady projektov v SR
 • Prednášky boli zabezpečované školiteľmi, ktorí majú skúsenosti v oblasti manažmentu projektov a patria medzi zamestnancov a štandardných spolupracovníkov Eurea, respektíve Asociácie doktorandov Slovenska – ADS. Niektoré prednášky boli zabezpečované externými odborníkmi.

Ďaľšou častou školenia bolo spracovanie projektového návrhu zo strany každého frekventanta v rozsahu približne jednej strany. Tento návrh bol diskutovaný so školiteľmi aj ostatnými úcastníkmi tak, aby jeho autor bol schopný nájsť silné a slabé stránky svojho projektu a upraviť jeho návrh do finálnej podoby. Každý účastník dostal ústne zhodnotenie pripraveného projektu.

Svoju účasť každý z mladých výskumníkov zhodnotil písomne formou dotazníku. Dotazník bol nástrojom spätnej väzby, zameranej na informácie, aké sú prínosy školenia, návrhy, ako školenie v budúcnosti zlepšiť a kde účastníci v najbližšej dobe získané vedomosti plánujú využiť.

Projekt implementovalo partnerské občianske združenie Quniverse, skončil 31. júla 2007 a mal niekoľko cieľov:

 • Začleňovanie slovenských vedeckých inštitúcií do európskych sietí
 • Vytvorenie rebríčka fyzikálnych skupín na Slovensku
 • Školenie doktorandov a mladých vedcov v soft skills.

Eurea spolupracovala hlavne na tretej priorite projektu pri organizovaní a vykonávaní strednodobých a krátkodobých školení. Úzka spolupráca prebiehala hlavne s projektom Soft skill pre mladých vedcov.

Bližsie informácie o projekte sa dajú nájsť na stránke www.quniverse.org/ias.

ESF JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3

Priorita č. 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Opatrenie č. 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

Realizácia: január 2006 – marec 2008

Hlavnou náplňou projektu bola výučba semináru Manažment programov a projektov EÚ na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Seminár v konečnom dôsledku prispel k zlepšeniu kvalifikácie pracovníkov v oblasti prípravy a manažovania projektov, konkrétne študentov FSEV UK (najmä odbory európske štúdiá, aplikovaná ekonómia a aplikovaná psychológia a študijné programy verejná politika, európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia).

Seminár bol určený pre študentov so záujmom o projektový manažment, t.j. o prípravu žiadostí o prostriedky zo štrukturálnych fondov a iných zdrojov. Cieľom projektu bolo zlepšiť zručnosti VŠ študentov, aby boli schopní pripravovať a manažovať projekty financované z Európskej únie. V rámci seminára dochádza k spojeniu teoretickej časti výučby s praktickou časťou, kedy študenti vypracovávajú a predkladajú žiadosti na financovanie vlastných projektov. Druhou súčasťou projektu bola prax vybraných študentov v o.z. EUREA. Študenti s väčším záujmom o problematiku projektového manažmentu, mali možnosť absolvovať prax v spoločnosti zaoberajúcej sa prípravou a riadením projektov a získať tak dôležité skúsenosti a prax v tomto odbore, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov, čo je globálnym cieľom programového dokumentu.

Dôležitým výstupom projektu je tiež publikácia knihy Manažment európskych projektov, ktorá vznikla zozbieraním a prepracovaním prednášok lektorov. Publikáciu si možno zakúpiť v o. z. Eurea.

Viac informácii o priebežnej implementácii projektu môžete nájsť na webstránke pleschova.eurea.sk/.

V zimnom semestri 2007/2008 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied mali študenti možnosť posledný krát zúčastniť sa mnohých zaujímavých prezentácií odborníkov v oblasti projektového manažmentu a odovzdať svoje záverečné projekty. Tohtoročná úspešnosť študentských projektov nás milo prekvapila, nakoľko bolo podporených až 8 projektov.

China
O.z. EUREA v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), zorganizovali 29. januára 2008 v priestoroch SARIO odborný seminár s názvom Ako exportovať do Číny a podnikať v Číne. Na seminári vystúpili traja zástupcovia slovenských firiem, ktoré majú skúsenosti s exportom do Číny a podnikaním v Číne a prihlásilo sa naň 14 podnikateľov. Podujatie sa stretlo s veľmi dobrým ohlasom účastníkov. V máji 2009 v spolupráci so SARIO pripravujeme ďalší špecializovaný seminár zameraný na daňové prostredie v Číne a problémy zadávania výroby do Číny. Záujemcom o túto problematiku odporúčame knihu Pleschová, G. (2007): Export do Číny a podnikanie v Číne. Skúsenosti slovenských firiem. Vydavateľstvo UK, 196s., ktorú si možno zakúpiť v cene 10,- eur (300,-Sk).

Prezentácie na seminári:

Copyright 2012 POHA