Transparentnosť a dodržiavanie zákonnosti

Jedným z cieľov činnosti Eurea je presadzovanie transparentnosti a dodržiavania zákonnosti pri prideľovaní a manažovaní projektov. Z dlhodobého hľadiska sa usilujeme o prijatie právneho rámca, ktorý by komplexne reguloval celú problematiku. Keďže však v súčasnej dobe takýto zákon ani nižšie právne normy neexistujú, snažíme sa využívať aspoň to málo práv, ktoré žiadateľom a riešiteľom projektov garantujú existujúce normy.

Jedným z najdôležitejších nástrojov je Zákon o slobode informácií. S jeho využitím sa snažíme získavať informácie o hodnoteniach projektov a ich implementácií a vytvárať tak tlak na spravodlivé a korektné postupy. V prípade preukázateľne nezákonných postupov navrhujeme riešenia súdnou cestou, resp. trestnoprávne postupy.

Klientelistické a korupčné prostredie v oblasti prideľovania projektov je determinované aj schopnosťou konečných prijímateľov „preprať“ získané peniaze. Jedným z častých spôsobov, hlavne pri neinvestičných projektoch, sú manipulované verejné obstarávania organizované Podprahovou metódou. Tieto nie sú zverejňované vo vestníku Verejného obstarávania a štandardne bývajú vysoko predražené. V rámci kapacitných možností sa snažíme monitorovať www stránky inštitúcií, ktoré získali projekty, a vyhľadávať podozrivé obstarávania. Od roku 2006 bolo po našich zásahoch zrušených šesť verejných obstarávaní, v troch prípadoch bolo začaté trestné stíhanie pre Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

V prípade, ak máte záujem o radu v tejto oblasti, alebo chcete „posunúť“ informáciu o pripravovanom zmanipulovanom obstarávaní, kontaktujte nás na adrese transparentnost@eurea.sk alebo osobne.

Copyright 2012 POHA